Visszamegyek dolgozni! – a hivatalos ügyek intézése

 Amikor egy anyuka újra munkába áll, egy sor elintéznivalója van.

Baba mellett dolgozni

A gyermekét otthon gondozó anyákat megillető pénzbeli ellátások (tgyás, gyed, gyes) a gyermekvállalás miatt kieső kereset pótlására szolgálnak. Értelemszerűen nem lehet kereső tevékenységet folytatni az ilyen pénzbeli ellátások folyósításának ideje alatt.
Tehát ha az anya munkába áll, a tgyásról vagy gyedről le kell mondania, gyesre pedig az a szülő jogosult, aki maximum heti 30 órában folytat kereső tevékenységet – kivéve ha a munkavégzés az otthonában történik, mert ez esetben nem érvényesül az időbeli korlátozás. (Egyéni vállalkozónál nem értelmezhető a munkaidő, ezért a gyes folyósítását nem zárja ki.)


1.    A lemondó nyilatkozat egy pár soros közlés, a személyes adatok feltüntetésével, megjelölve a kívánt dátumot.

Példa
Lemondó nyilatkozat. Alulírott xy (szül. hely és idő, anyja neve, lakcíme, taj-száma) ezzel és ezzel a megjelölt dátummal lemondok a részemre folyósított gyermekgondozási díjról, tekintettel arra, hogy ettől és ettől az időponttól gyermekgondozási segélyt igényelek. Dátum, aláírás.
A levelet az illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervéhez kell címezni, tértivevényes ajánlott formában célszerű feladni. Érdemes úgy időzíteni a levelet, hogy annak a hónapnak a közepéig beérkezzen a hivatalhoz, amely a gyed szempontjából az utolsó lenne.

2.    A gyest formanyomtatványon kell igényelni, amely a Magyar Államkincstár honlapjáról tölthető le „Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására” címmel. Ezt a szükséges mellékletek csatolásával kell benyújtani az illetékes MÁK Regionális Igazgatóságához ajánlott tértivevényes levélben, vagy személyesen, a gyed lemondásával egyidejűleg. Ha a munkahelyen működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a kifizetőhelynél is be lehet adni a gyes-igénylést.

 A gyes kezdő dátuma a gyedről való lemondást követő nap.     
Az Ügyfélkapu segítségével a gyest már elektronikus úton is lehet igényelni!

3.    Ha csak időleges a munka

Ha nem arról van szó, hogy az anya visszatér a munkahelyére, hanem csak egy átmeneti pénzkereseti lehetőség adódik számára, amit szeretne kihasználni, akkor a gyed folyósítását nem célszerű visszamondani (megszüntetni), csak a folyósítás felfüggesztését kell kérni (szüneteltetni.) Így az átmeneti munkát követően a gyedet a korábbi feltételek szerint újra folyósítják, nem kell a kérelmet újra elbírálni.

Visszavárnak a munkahelyemen – vagy mégsem?

A kismamák többsége a korábbi munkahelyére kíván visszatérni, és a Munka törvénykönyve biztosítja is ezt a lehetőséget a számukra, hiszen rendelkezéseiből levezethető, hogy amennyiben az anya a gyermek gondozása céljából igényelt fizetés nélküli szabadságot megszakítva újra munkába kíván állni, a munkáltató köteles őt eredeti munkaszerződése szerint tovább foglalkoztatni. A kismamák a gyermek 3 éves koráig felmondási védelem alatt állnak, ami azt jelenti, hogy rendes felmondás nem közölhető velük ezen időtartam alatt.

Azonban a 2012. júliusi Mt.-módosítás óta ez a felmondási védelem nem korlátlan, ugyanis a munkáltató működésével összefüggő okból a 3 év alatti gyermeket nevelő anya (vagy gyermekét egyedül nevelő apa) is elbocsátható, például ha átszervezés, vagy a munkavállaló munkakörének megszűnése miatt a munkáltatónál nincs egy másik olyan, betöltetlen munkakör, ami az anyuka (egyedülálló apuka) képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelő lenne (esetleg van ilyen, de ő ezt az ajánlatot elutasítja.)

Ha a munkáltató a felmondást a 3 évnél fiatalabb gyermeket nevelő anya magatartására vagy képességével összefüggő okra alapítaná, akkor a munkaviszonyt rendes felmondással nem, csak az azonnali hatályú felmondás feltételei szerint szüntetheti meg. Ez azt jelenti, hogy csak olyan kirívó esetben tudja elbocsátani az anyukát, ha az a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlanságból jelentős mértékben megszegte, vagy egyébként olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Semmilyen más egyéb esetben a 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő anya nem bocsátható el.

Nem jogszerű indok a felmondásra az, ha a kismamát azért nem tudják visszavenni, mert pozícióját egy másik munkavállaló tölti be határozatlan idejű szerződéssel.        

Előfordul, hogy a munkáltató javasolja, hogy a kismama munkaviszonya szűnjön meg közös megegyezéssel. Aláírás előtt tájékozódni kell a jogokról, lehetőségekről, és mérlegelni.

 Egyeztetés a munkáltatóval

Amennyiben a kismama az eredeti munkahelyére kíván visszatérni még a gyermek hároméves kora előtt, akkor ezt a szándékát 60 nappal a tervezett visszatérés előtt kell írásban jeleznie a munkáltató felé.  Ajánlott levélben célszerű tájékoztatnia a munkáltatót arról, hogy szeretné megszakítani a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot, és először a felgyűlt szabadságokat kívánja igénybe venni, majd ténylegesen felvenné a munkát.

A munkáltatónak a kismama megkeresésére ki kell számolnia, hogy mennyi szabadságnap halmozódott fel, és meg kell határozni a munkába állás pontos dátumát.     

Sajnos sokszor már ilyenkor előre közli a munkáltató, hogy a kismama elbocsátását tervezi. Fontos leszögezni, hogy a felmondás csak a munkába állást követően közölhető, és kizárólag akkor jogszerű, ha írásba foglalták, és indokolásában a fent említett feltételek maradéktalanul teljesülnek (tehát ha megáll a rendes felmondás a munkáltató érdekkörében felmerült okból, vagy rendkívüli felmondás az anya magatartásával, képességeivel összefüggő okból.) Ha a kismamának kétségei vannak, forduljon szakemberhez, hiszen jogszerűtlen felmondást 30 napon belül a bíróságon meg lehet támadni.

További információk: 06-30/98-97-662.

Dr. Frei Anita
ügyvéd

A második baba „tervezése”