Az első ölelés gyöngéd ereje

A szü­lést követő korai kötő­dés támo­ga­tá­sá­ról, szülői kom­pe­ten­ciák meg­erő­sí­té­séről tart előa­dást és műhely­mun­kát szülők­nek, szak­em­be­rek­nek és érdeklődők­nek július 12–13-án Buda­pes­ten Michaela Mro­wetz cseh kötő­dés spe­ci­a­lista, kli­ni­kai szak­pszi­cho­ló­gus, pszi­cho­te­ra­pe­uta, a Kötő­dés — a szü­lés öröme c. könyv egyik szerzője.
Az erős érzelmi köte­lék kiala­kí­tá­sára való haj­lam az emberi ter­mé­szet alap­vető saját­sága. A kötő­dési elmé­le­tek atyja, John Bowlby sze­rint: “A men­tá­lis egész­ség­hez elen­ged­he­tet­len az, hogy a kis­baba és a kis­gyer­mek folya­ma­tos, meleg, intim kap­cso­lat­ban legyen az édes­any­já­val (vagy egy állandó sze­méllyel, aki az anyát helyet­te­síti), és ebben a kap­cso­lat­ban mind­ket­ten meg­ta­lál­ják a meg­elé­ge­dett­sé­get és az örömöt.”

Az anyá­val kiala­kí­tott leg­ko­rábbi köte­lék óriási hatás­sal van a gyer­mek egész életére. Az anyai sze­re­tet a gyer­mek önér­té­ke­lé­sé­nek meg­ala­po­zása, válasz a gyer­me­ket feszítő kér­dé­sekre: akar­nak engem? sze­ret­nek engem? lehe­tek önmagam?
A szü­lés utáni azon­nali bőr­kon­tak­tus, ölelés és érin­tés, az anya és gyer­meke közötti első szem­kon­tak­tus segíti az újszü­löt­tet adap­tá­lódni a méhen kívüli világra, növeli az anya gyer­meke iránti érzé­keny­sé­gét, a gyer­mek szük­ség­le­te­ire való ráhan­go­ló­dá­sát, pozi­tív hatás­sal van a szop­ta­tásra és nem utol­só­sor­ban a gyer­mek immun­rend­sze­ré­nek fejlődésére.
Prog­ra­mok — rész­le­tes információk:

  • Az első ölelés gyön­géd ereje — előa­dás

2012. július 12-én, csü­tör­tö­kön 16,00 — 19,00 óra között
Asszony­ház, 1011 Buda­pest, Jég­ve­rem utca 7.
Rész­vé­teli szán­dé­kát, kér­jük, jelezze!
Lehető­ség nyí­lik az előa­dás inter­ne­ten tör­ténő meg­te­kin­té­sére is. Amennyi­ben részt kíván venni, ezt jelezze és meg­küld­jük a belé­pés­hez szük­sé­ges kódot.

  • Műhely­munka szülők és szak­dol­go­zók szá­mára

max. 15 fő rész­vé­te­lé­vel: 2012. július 13. pén­tek 10,00 — 13,00
1026 Buda­pest, Guyon Richárd u. 3. Török Sán­dor Óvoda
Rész­vé­teli szán­dé­kát, kér­jük, jelezze

  • Szülés-születés mese 2–6 éves gyer­me­kek szá­mára

Mi tör­té­nik a kis­ba­bá­val, ami­kor meg­szü­le­tik? Hogy talál rá az anyu­ká­jára?
max. 12 gyer­mek és szü­lei rész­vé­te­lé­vel: 2012. július 13. pén­tek 16,00 — 18,00.
1026 Buda­pest, Guyon Richárd u. 3. Török Sán­dor Óvoda
Rész­vé­teli szán­dé­kát, kér­jük,jelezze
Min­den prog­ram ingyenes!
Könyv: Michaela Mro­wetz, Gauri Chras­ti­lová és Ivana Anta­lová: Kötő­dés – a szü­lés öröme
www.semmelweismozgalom.info